Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HVOZDNICE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2020

 

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Předškolní vzdělávání se přednostně poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Hvozdnice, Bojanovice a Bratřínov (viz společný školský obvod MŠ Hvozdnice) v tomto pořadí :

 

1. Děti, které do 31.8.2020 dovrší věk 5 let s místem trvalého pobytu v daném školském obvodě (povinné předškolní vzdělávání, v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky).

2. Děti, které do 31.8.2020 dovrší věk 4 let s trvalý pobytem v daném školském obvodu.

3. Děti, které do 31.8.2020 dovrší věk 3 let s trvalým pobytem v daném školském obvodě.

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstaršího k mladšímu, tj. přednost má starší dítě před mladším, do naplnění kapacity mateřské školy.

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31. 8. 2020.

 

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.


 


 

Vyvěšeno: 1.4.2020

Sejmuto:

PaedDr. Dagmar Kobylková, ředitelka školy