Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HVOZDNICE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2023

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se přednostně poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let
až do začátku povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci
Hvozdnice, Bojanovice a Bratřínov (viz společný školský obvod MŠ
Hvozdnice) v tomto pořadí :
1. Děti, které do 31.8.2023 dovrší věk 5 let s místem trvalého pobytu v daném
školském obvodě (povinné předškolní vzdělávání, v souladu s ustanovením § 34
odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem
povinné školní docházky).
2. Děti, které do 31.8.2023 dovrší věk 4 let s trvalý pobytem v daném školském
obvodu.
3. Děti, které do 31.8.2023 dovrší věk 3 let s trvalý pobytem v daném školském
obvodu.
4. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a
školského zákona) a nemají trvalý pobyt ve Hvozdnici.
5. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstaršího
k mladšímu, tj. přednost má starší dítě před mladším, do naplnění kapacity
mateřské školy.
Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31. 8. 2023.
Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu
přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

Vyvěšeno: 5.4.2023
Sejmuto: 11.5.2023
PaedDr. Dagmar Kobylková, ředitelka školy