Provozní řád zahrady

 

PROVOZNI ŘÁD ROBINSONOVY ZAHRADY SPOLU S HRACÍ VENKOVNÍ PLOCHOUCH A DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM

 

Řád  zahrady

 

Školní zahrada spolu s vybavením je určena jen pro děti, které byly předány pedagogickým pracovnicím a pouze za jejich přítomnosti. Za doprovodu rodičů není z bezpečnostně hygienických důvodů pobyt na zahradě povolen, stejně tak, aby si sourozeneci při příchodu do MŠ a odchodu z MŠ hráli v zahradním areálu a využívali herní prvky.

V době příchodu a odchodu z MŠ za doprovodu rodičů odpovídá za bezpečnost dětí doprovázející osoba, rodič.

 

Provozní doba zahrady od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

 

Vybavení zahrady

Pískoviště kryté, Houpačka kyvná, Houpačka hnízdo, Houpadlo čtyřlístek, Balanční lano, Šplhací lano, Šplhací síť ve svahu, Vyhlídka, Doupě stromového hada, Pochozí sítě, Prolézačky klády, Sedací zvířátka, Stavebnice Tetris, Labyrint, Zvukohra, Hmyzí hotel, Nerezová skluzavka. V celém areálu školní zahrady je zákaz lezení na stromy, zákaz nošení a hraní si s klacíky. Veškeré závady jsou všichni uživatelé zahrady povinni hlásit ředitelce školy.

 

Úraz hned oznamuji p. učitelce, ředitelce školy, školnici, případně kterémukoliv dospělému.

 

Bezpečnost dětí

 • Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do příslušných prostorů.                                                                                           

 

Zásady při používání herních prvků

 • · Šplhací prvky – zdolávání nesnadného terénu, postupné přelézání,

  · Pochozí sítě, prolézačky klády – zdolávání překážek lezením, vstup pouze za dohledu učitelky     

 • Chodníky se používání zejména pro jízdu na koloběžkách a na kreslení křídou;
 • Ostatní plocha je určena pro pohybové hry s míči a na sprchování dětí.
 • Doupě stromového hada – slouží k přelézání,
 • Skluzavka – sjezd v sedu, zákaz vybíhat v botách nahoru po skluzavce
 • Pružinová houpačka se čtyřmi sedáky – nepřetěžovat více dětmi
 • Houpačka kyvná - houpat se mohou 2 děti najednou, stojící proti sobě
 • Houpačka hnízdo - houpat se mohou maximálně 3 děti, je nutné dbát na dostatečný odstup přihlížejících dětí
 • Skluzavka – sjezd v sedu, v lehu na zádech, neběhat a nešplhat v opačném směru
 • Houpadlo (pérové) čtyřlístek -při houpání na pérových houpadlech se houpu tak, aby se houpadlo nedotýkalo země, na houpadle čtyřlístku mohou být maximálně 4 děti věkově shodné
 • Balanční lano - je pouze pochozí
 • Šplhací lano - je určeno pouze jako pochozí ( bez aut a ost.hraček).
 • Šplhací síť ve svahu – je pouze pochozí ve směru vzhůru
 • Pohyb na svahu – zákaz jízdy na koloběžkách a tříkolkách, v zimním období se využívá svah k zimním radovánkám – bobování, klouzání. Vždy pouze pod dozorem dospělé osoby a za předem dohodnutých pravidel – výstup nahoru po jedné straně, okamžité opuštění dojezdové plochy

 

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

 

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:             

 • ničit a přelézat ploty                                                                                                                                        
 • jezdit na kole, volné pobíhání a vstup psům
 • odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví
 • kouřit a odhazovat nedopalky

 

Denní úklid venkovní hrací plochy

 • úklid odpadků z plochy zahrady
 • vysypání odpadkových košů
 • úklid a odstranění hrubých nečistot a předmětů v pískovišti
 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře

 

Průběžná péče o herní prvky

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

 

Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy – 1x měsíčně + dle potřeby
 • drobné prořezy keřů a dřevin dle potřeby
 • hrabání a úklid listí dle potřeby

 

Údržba pískoviště

 • kontrola stavu obrub pískoviště
 • přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
 • denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť
 • v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení
 • 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti
 • 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu
 • doklad o kvalitě písku dle vyhlášky 238/2011 Sb. - příloha č. 14
   

Kontrolní režim dle požadavků ČSN EN 1176-7:

 

Provozní kontrola technického stavu

Jde o podrobnější prohlídku prováděnou v době provozu hřiště vždy nejpozději k 3. dni každého měsíce, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení, především :

Šrouby – dotáhnutí a zajištění jejich krytí záslepkami, doplnění chybějících

Ukotvení -  dřevěné a kovové části konstrukce ( napadení hnilobou, korozí, zamezení tvorbě velkých třísek

Dopadové plochy kontrola rovnosti a odpovídající pevnosti povrchu

Pohyblivé díly – závěsy, sedátka, promazání

Podesty kontrola opotřebení a průhybů

Sítě a žebříky – kontrola uchycení a možného přetočení

Skluzavky – kontrola uchycení

Lana – kontrola možnosti prasknutí

 

Roční revize herních prvků

Je prováděna 1x ročně dle ČSN EN 1176-7 oprávněnou osobou dle smlouvy – Sportservis Houžvičková