Školní řád

                                                                                                         

Mateřská škola Hvozdnice, Hvozdnice 94, 252  05 Hvozdnice

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  49.  ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.:       69/2023

Skartační znak A.1.     A

Vypracoval:

Dagmar Kobylková, ředitelka školy

Schválil:

Dagmar Kobylková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

31.8.2023

Školní řád nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2023

 

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah :

I. Základní ustanovení

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných

     1. Práva a povinnosti obecně

    2. Děti

a) Práva dětí

b) Povinnosti dětí

    3. Zákonní zástupci

a) Práva zákonných zástupců

b) Povinnosti zákonných zástupců

4. Pedagogové a zaměstnanci školy

a) Práva pedagoga

b) Povinnosti pedagoga

III.   Přijímání dětí do MŠ a ukončení docházky

 1. Přijímání dětí

 2. Ukončení docházky

IV. Povinné předškolní vzdělávání

 1. Omlouvání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 2. Individuální vzdělávání dětí

 3. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí cizinců

 4. Distanční výuka

V. Provoz a vnitřní režim školy

1. Režim dne

2. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

3. Přivádění a vyzvedávání dětí

4. Omlouvání dětí

5. Stravování dětí

6. Odhlašování stravy

7. Oblečení a hygienické potřeby dětí v MŠ

8. Úplata za předškolní vzdělávání

VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

1. Ochrana zdraví

2. Ochrana osobnosti

3.Ochrana majetku

VIII. Ostatní
IX. Závěrečná ustanovení

 

 

 

I. Základní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy Hvozdnice ( dále jen MŠ ), Hvozdnice 94, 252  05 Hvozdnice,                   v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o vydání Školního řádu a jeho obsahu zákonné zástupce dětí prokazatelným způsobem. S vybranými částmi řádu jsou seznámeny děti vhodnou formou učitelkami mateřské školy.

 

 

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn:

 • Zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášky č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

 

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných

 

1. Práva a povinnosti obecně:

Práva všeobecně vycházejí z Listiny práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte. Předpokladem povinností je respektování zákonů a vyhlášek o předškolních zařízeních a projektů MŠ zaměřených na výchovně vzdělávací činnost školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pokud jsou v souladu s právy dítěte.

 

2. Děti:

a) Mezi práva dítěte v MŠ patří:

-         být vždy vyslechnuté

-         mít možnost kdykoliv odejít na toaletu

-         jíst a pít podle své potřeby, odpočinout si během dne

-         zvolit si hru nebo činnost podle svého přání, hru nebo činnost dokončit

-         pomoc dospělého, když pomoc potřebují.

 

b) K povinnostem dětí v MŠ patří:

-    chovat se podle pravidel stanovených na začátku školního roku

-     respektovat pedagogy a ostatní zaměstnance školy

-     po dokončení činnosti nebo hry uklidit prostor či hračku na své místo

-     dodržovat bezpečnostní pravidla (neběhat mezi stolky, neházet hračkami, míči,

-     nedělat  bez dozoru dospělého kotouly, nevylézat do výšek, skákat pouze z určené                              výšky a na měkký dopad ...)

-     říci učiteli/učitelce, pokud chce opustit třídu

-     mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči

-     dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc...)

 -    neničit práci druhých ani majetek školy

-     neubližovat ostatním dětem, v opačném případě se omluvit

-     konflikty řešit ústní domluvou, zejména u starších dětí

-     být samostatné při hygieně a používání WC (mytí rukou, používání kapesníků, použití toaletního papíru, …).

 

3. Zákonní zástupci:

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců se řídí § 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb.,

školského zákona v platném znění.

 

a) Práva zákonných zástupců:

 

 • rodiče, opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen zákonní zástupci) mají právo být informováni o průběhu vzdělávání dětí
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí
 • mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
 • mají právo na diskrétnost a ochranu informací
 • po nástupu dítěte do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim
 • informovat se o chování dítěte v MŠ, domluvit si schůzku s učitelkou, v konzultačních hodinách s ředitelkou, v naléhavém případě promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ
 • kontakt a konzultace s ředitelkou školy jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě v ředitelně nebo v době konzultačních hodin, které jsou stanoveny pro daný školní rok
 • stížnosti, výhrady a připomínky k práci MŠ mohou zákonní zástupci dítěte podávat           u ředitelky školy v písemné podobě poštou či osobně, v ústní podobě, také v digitální podobě, e-mailem, která je v zákonné době vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům

b) Povinnosti zákonných zástupců:

 

 • seznámit se a respektovat Školní řád a dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce
 • jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • v zájmu spolupráce a zajištění péče a součinnosti školy s rodinou sledovat pravidelně hlavní nástěnky a informační vývěsky v šatnách jednotlivých tříd, případně webové stránky školy
 • vhodným oblečením a obutím umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale i při pobytu venku (v létě pokrývka hlavy, sluneční brýle.) Oblečení i obuv dětí musí být podepsané a uložené na místě k tomu určeném
 • informovat školu a upozornit učitelku na změnu zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. U dětí zdravotně znevýhodněných neprodleně odevzdat veškeré lékařské zprávy, které informují o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Nedodržení těchto podmínek vede k porušování školního řádu
 • poskytovat součinnost se školou směřující k přiznání podpůrných opatření. Neposkytuje-li zákonný zástupce dítěte součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle jiného právního předpisu 1)
 • zúčastnit se po vyzvání ředitelkou mateřské školy osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte v souladu s §22 odst. 3 písm. b) školského zákona. Výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět
 • omluvit písemně, telefonicky, nebo osobně každou nepřítomnost dítěte v MŠ. Předem známou nepřítomnost, pozdní příchod nebo dřívější odchod oznámit učitelce mateřské školy. Dlouhodobě neomluvené dítě může být vyloučeno z mateřské školy
 • k zamezení šíření nákaz s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do MŠ dítě s počínajícími příznaky nemoci nebo děti nedoléčené. Pokud se v době přítomnosti dítěte v mateřské škole prokáže, že není v pořádku, bude zákonný zástupce telefonicky vyrozuměn, aby si své dítě vyzvedl a navštívil lékaře. Za zdravotní stav dítěte zodpovídá zákonný zástupce
 • zúčastnit třídních schůzek a spolupracovat s MŠ. Jakákoliv rozhodnutí těchto schůzek jsou pro všechny odpovědné zástupce závazná.
 • zákonný zástupce je povinen uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a stravné nejpozději do 15. dne v daném měsíci na běžný účet školy a vždy uvádět variabilní symboly
 • nevstupovat do MŠ pod vlivem návykových či omamných látek
 • nevstupovat do třídy během stravování, jak z důvodu hygienických tak i společenských.

1)      § 10odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Pedagogové a zaměstnanci školy

 

a) Práva pedagoga

 

 • má právo na zdvořilé zacházení ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci
 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy
 • vyjadřovat svůj názor a připomínky k výchovně vzdělávacímu programu

 

b) Povinnosti pedagoga

 

 • znát dobře školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a dokumenty školy
 • podílet se na tvorbě ŠVP PV a realizaci prostřednictvím třídních vzdělávacích programů a projektů
 • v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., §10 škola vypracuje v případě potřeby plán pedagogické podpory tzv. PLPP
 • komunikovat a odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Vytvářet funkční informační systém směrem k rodičům a veřejnosti
 • vytvářet vzorce chování, které mohou děti napodobovat a jež vedou k příznivému klimatu ve třídě i pěkným vztahům s rodiči a spolupracovníky
 • celoživotně se vzdělávat.

 

 

III.   Přijímání dětí do MŠ a ukončení docházky

 

1. Přijímání dětí

 

 • dítě přijímá do MŠ ve správním řízení ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května, místo a přesný termín určí ředitelka školy. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku
 • pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají podle § 34 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů děti zpravidla ve věku tří až šesti let, nejdříve však děti od 2 let
 • od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu,       v  případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné           v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
 • o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře. Zařazení dítěte je možné pouze v případě, že to umožňují provozní, organizační a personální podmínky školy
 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním
 • při nástupu do MŠ je uplatňován individuálně adaptační režim. Zkušební pobyt dítěte je nejvýše 3 měsíce
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu roku na uvolněné místo.

 

2. Ukončení docházky

 

 • Ředitelka MŠ může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do MŠ, jestliže: 
  • a) se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle pravidel uvedených ve školním řádu
  • b) v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem a narušují provoz MŠ
  • c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
  • d) v případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání nebo stravného, uvedené v tomto školním řádu a nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • docházku lze ukončit i na vlastní žádost rodičů
 • docházku dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ukončit nelze
 • docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do základní školy. Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce povinen předat ředitelce MŠ nejpozději do 30. 4. příslušného školního roku Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky. V případě, že tak neučiní, nemůže již MŠ navštěvovat.

 

 

IV. Povinné předškolní vzdělávání

 

 • od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, které pobývají na jejím území více než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v pracovních dnech v době od 8:30 do 12:30 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně
 • povinné předškolní vzdělávání může být plněno i následujícími způsoby:
  • a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 
  • b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38 a) školského zákona
 • v případě, že zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání, zvolí variantu b) či c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

1. Omlouvání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

 • zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, a to těmito způsoby: emailem, telefonicky, osobně na třídě
 • po návratu dítěte do školy zákonný zástupce omluví dítě písemně v Omluvném listu                s uvedením důvodu absence. Omluvný list může podepsat pouze zákonný zástupce dítěte. V odůvodněných případech může MŠ požadovat doložení nepřítomnosti dítěte odpovídajícím způsobem, např. potvrzením od lékaře či jiným úředním dokladem
 • krátkodobá absence - o uvolnění dítěte na maximálně 2 dní může zákonný zástupce písemně požádat třídní učitelku
 • nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou na dobu delší než 5 dní, požádají zákonní zástupci s předstihem písemnou formou o uvolnění dítěte ředitelku mateřské školy (Žádost o uvolnění dítěte). Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden
 • v případě, že dítě nebude docházet do MŠ a nebude řádně omluveno, bude kontaktováno pracoviště OSPOD ( Orgán sociálně-právní ochrany dětí ) a se zákonnými zástupci bude zahájeno správní řízení.

 

2. Individuální vzdělávání dětí

 

 

 • zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě                v odůvodněných případech zvolit individuální způsob vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné a kteří zvolili způsob individuálního vzdělávání dítěte, se také zúčastní zápisu k předškolnímu vzdělávání ve vypsaném termínu
 • zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku řediteli školy písemnou formou. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  • a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
  • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
  • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
 • v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
 • ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut náhradní termín

zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu

 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,                       s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání
 • odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

3. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí cizinců

 

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti, které potřebují poskytnutí podpůrných opatření, aby mohly naplnit svá práva a své vzdělávací možnosti stejně jako ostatní děti.
 • Podpůrná opatření spočívají např. v poradenské pomoci školy a školských poradenských zařízení, v úpravě obsahu, organizace, forem a metod předškolního vzdělávání, poskytnutí kompenzačních pomůcek, vzdělávání podle individuálního plánu, využití asistenta, tlumočníka do znakového jazyka, nezbytných úprav prostředí školy a podobně.
 • Podpůrná opatření jsou 1. – 5. stupně. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně je možné realizovat pouze na doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zákonného zástupce dítěte.
 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola postupuje při vzdělávání dětí nadaných dle individuálního doporučení školského poradenského zařízení.
 • Mateřská škola zajistí jazykovou přípravu dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 takové děti. Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro jazykovou přípravu a to z důvodu zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně.
 • Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí, při vyšším počtu dětí je zřízena další skupina pro jazykovou přípravu. Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné děti než děti - cizince, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí.

 

4. Distanční výuka - Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

 

 

V. Provoz a vnitřní režim školy

 

1. Režim dne

 

 • je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Denní řád vychází ze zájmu a potřeb dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí.Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda
 • základním kritériem pro uspořá  dání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. V obou třídách je zajištěn pitný režim
 • provoz začíná v 6,30 hod. – děti se scházejí obvykle ve třídě Koťat
 • Povinná školní docházka je stanovena 8,30 hod – 12,30 hod.
 • Ranní činnosti od 6,30 hod. – 8,30 hod. Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické – individuální, skupinové i společné
 • 8,15 hod. uzamčení budovy, pozdější příchody jsou možné po dohodě s třídní učitelkou nebo ředitelkou školy
 • 8,30 hod. – 9,00 hod. Ranní kruh, Motivační cvičení. Zahájení dne, pozdrav v komu-  nitním kruhu, jaký je dnes den, počasí, co nás čeká, vzájemné sdílení prožitků či emocí, logopedická prevence. Ranní cvičení spolu s relaxačními a nápravnými cviky
 • 9,00 hod. – 10,00 hod. Svačina, aktivity – učení hrou. Probíhá prožitkové, situační a kooperativní učení, cvičení, hudebně pohybové činnosti, dramatizace, estetické a výtvarné, pracovní činnosti. Výchovně vzdělávací aktivity jsou vedeny ve skupinách či společně, děti jsou děleny podle věku, schopností a zájmu. Tyto aktivity jsou součástí týdenního tematického třídního plánu, jejich náplň (didaktické hry a činnosti) jsou plánovány s ohledem na pět vytyčených oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány
 • 10,00 hod – 12,00 Pobyt venku. Pobyt na čerstvém vzduch je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí a v závislosti na aktuální kvalitě ovzduší, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Pobyt venku na zahradě využíváme ke spontánním hrám, procvičování hrubé motoriky dětí a střídáme jej s vycházkami po okolí MŠ, což se řídí pravidlem bezpečného prostředí
 • 12,00hod. – 12,30 hod. oběd
 • 12,30 hod. – 12,45 hod. vyzvedání dětí
 • 13,00 hod. – 14,30 hod. Odpolední odpočinek. Začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku za poslechu čtených pohádek, vyprávění, relaxační hudby z CD
 • 13,45 hod. – 14,30 hod. je dětem nabídnutá klidová činnost (prohlížení knih, časopisů, pexeso puzzle, výtvarná aktivita)
 • 14,30 hod. – 15,00 hod. Režimové činnosti, svačina. Převlékání, úklid lůžkovin, stolování
 • vyzvedávání dětí od 15,00 hod.
 • 15,00 hod. – 16,30 hod. odpolední činnost se odvíjí společně v 1 třídě, volná hra, pohybové aktivity, zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku dle počasí
 • 16,30 hod ukončení provozu MŠ

 

Provozní doba MŠ

6,30 hod

-

16,30 hod

 Příchod dětí

 6,30 hod

-

8,15 hod

Ranní činnosti

6,30 hod

-

  8,30 hod

Začátek povinné docházky

8,30 hod

-

12,30 hod

Ranní kruh, motivační cvičení

8,30 hod

-

 9,00 hod

 Svačina, dopolední činnosti, učení hrou

9,00 hod

-

10,00 hod

Pobyt venku

10,00 hod

-

12,00 hod

Oběd

12,00 hod

-

12,30 hod

Vyzvedávání dětí po obědě

12,30 hod

-

12,45 hod

Odpočívání, relaxační činnosti

13,00 hod

-

14,30 hod

Odpolední svačina

14,30 hod

-

15,00 hod

Odpolední činnosti, pobyt venku

15,00 hod

-

16,30 hod

Vyzvedávání  dětí odpoledne

15,00 hod

-

16,30 hod

Ukončení provozu

 

 

16,30 hod

 

Děti v posledním ročníku před nástupem povinné školní docházky a děti s OŠD mají dle potřeby upravenou dobu relaxačních činností a odpočívání do 13,45 hod.

 

2. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 • MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem
 • provoz MŠ je od 6.30 hod do 16.30 hod.
 • stanovený režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí
 • v měsíci červenci a srpnu může ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně dva měsíce předem
 • provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne
 • při nemoci pedagogických pracovníků MŠ, provozních zaměstnanců nebo při provozních problémech, při veškerých svátcích, školních prázdninách atd. je možné děti slučovat ve třídách
 • vzdělávání dětí v MŠ probíhá ve 2 třídách, přičemž do jedné třídy MŠ lze zařadit děti                 z různých ročníků
 • MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením

 

3. Přivádění a vyzvedávání dětí
 

 • Rodiče mohou po dohodě přivádět děti od 6:30 do 8:15 hod. Po předchozí domluvě je možné výjimečně přivést dítě i během dopoledne, pokud tím není narušen výchovně vzdělávací proces třídy
 • začátek povinného předškolního vzdělávání se stanovuje na 8:30. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsahu 4 hodin denně nepřetržitě
 • nejpozději do 8.00 hod je nutné oznámit nepřítomnost dítěte, aby mohlo být odhlášené ze stravování. Neomluvené děti jsou první den přihlášeny ke stravování. V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, dostává odpolední svačinu   s sebou domů při odchodu z MŠ. Odpolední svačina je určena k okamžitému použití
 • zákonní zástupci předávají dítě po jeho převlečení učitelce MŠ a informují ji o zdravotním stavu dítěte. Zákonní zástupci zodpovídají za děti až do předání učitelce MŠ, nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo
 • při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v MŠ informuje zákonný zástupce dítěte učitelku MŠ i o případných menších zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání
 • zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky MŠ přímo ve třídě, do které dochází, popř. v jiné třídě (např. z důvodu rozdělení), na zahradě MŠ, a to v době určené MŠ k přebírání dětí zákonnými zástupci
 • zákonní zástupci zodpovídají za obsah věcí svého dítěte v MŠ
 • děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze jejich zákonní zástupci a osoby jimi písemně pověřené. V písemném pověření daného školního roku je uvedeno jméno, příjmení a údaje, průkazně potvrzující totožnost této pověřené osoby. Bez písemného pověření nebude dítě vydáno nikomu jinému než rodiči. 

Doporučená doba pro vyzvedávání dětí:

-  odchod dětí po obědě je od 12.30 do 12.45 hod.

-  odchod po odpolední svačině od 15.00

-  po dohodě s učitelkou lze dítě mimořádně vyzvednout i v jiném čase

 

 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, které nestačí vyzvednout dítě do 16.30 hod., jsou povinni oznámit na tel č. MŠ důvod zpoždění a předpokládaný čas vyzvednutí dítěte (tel: 311 360 126, 311 360 127)
 • nevyzvedne-li si zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě do doby ukončení provozu MŠ a nebudou-li zákonní zástupci opakovaně k zastižení na telefonu, bude učitelka MŠ postupovat podle doporučení MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle §15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně bude kontaktovat Městskou policii
 • opakované pozdní vyzvedávání dítěte je posuzováno jako porušení Školního řádu a provozu MŠ. Na základě opakovaného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem bude zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

4. Omlouvání dětí

 

 • Zákonní zástupci mohou nepřítomnost dítěte omluvit:

- telefonicky třídním učitelkám (311 360 126 ) nebo prostřednictvím webové aplikace Naše MŠ v sekci Omluvenky

- u dětí plnících povinnou předškolní docházku od 8:30 do 12:30 hod denně, musí zákonní zástupci jednak omluvit absenci předem, do 8 hod téhož dne pro odhlášení stravy a nejpozději do 3 dnů. Po příchodu do MŠ písemně do Omluvného listu dítěte u třídní učitelky. O uvolnění dítěte na dobu 2 dnů a více požádají třídní učitelku, na dobu delší než 5 dní je třeba požádat ředitelku školy. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ a nebude řádně omluveno, bude kontaktováno pracoviště OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a se zákonnými zástupci bude zahájeno správní řízení.

 

5. Stravování

 

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. Stravné domů se nedodává, pouze při náhlém onemocnění dítěte se vydá první den domů.
 • Stravné se hradí bankovním převodem na účet MŠ, vždy do 15. dne předchozího měsíce. V případě neomluvené absence se stravné hradí v plné výši.
 • Není možné, aby si děti do MŠ nosily vlastní jídlo a pití, a to z hygienických důvodů. Výjimkou jsou děti se speciální dietou, kterým se může umožnit individuální úprava stravování po domluvě s vedoucí Školní jídelny a písemného doporučení odborného lékaře. Podmínky se řídí dle zpracovaného systému HACCP – dietní stravování v MŠ. 

 

6. Odhlašování stravy

 

 • celodenní stravu je možné odhlásit do 8 hodin daného dne na třídě osobně, telefonicky na čísle 311 360 127 nebo prostřednictvím webové aplikace Naše MŠ- Omluvenky.

 

7. Oblečení a hygienické potřeby dětí v MŠ

 

 • pohodlné a bezpečné oblečení do třídy
 • oblečení na ven, které mohou ušpinit, vhodnou obuv pro pobyt venku
 • holínky, pláštěnku
 • bačkůrky – sandálky s pevnou patou, ne s černou podrážkou, ne pantofle či „crosky“
 • náhradní oblečení pro případ nehody ( spodní prádlo, ponožky, tričko, mikinu, tepláky), oblečení na spaní – pyjamo – výměna se provádí 1 x za týden, tj. v pátek a v pondělí si děti přinášejí čisté
 • papírové kapesníčky a ubrousky

 

8. Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • úplata za předškolní vzdělávání, jejíž výši stanoví zřizovatel podle §123 zákona č. 472/11 Sb. se hradí vždy předem, nejdéle do 15. dne v měsíci na bankovní účet MŠ spolu s poplatkem za stravné
 • možnost osvobození nebo snížení platby je dána podmínkami ve Směrnici „Stanovení výše úplaty za předškolní stravování v MŠ“
 • od platby jsou osvobozeny děti v posledním ročníku MŠ, tj., které dovrší do 31.8. školního roku 6ti let.

 

VI. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 

 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře učitelky MŠ, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě
 • zákonný zástupce předává a vyzvedává své dítě osobně u učitelky MŠ v kmenové třídě, případně jiné třídě, na školní zahradě. Odpovědný zástupce je povinen dítě osobně, tzv. prokazatelně verbálním způsobem předat učitelce MŠ
 • zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ i jinou osobu, případně i nezletilé dítě, ale vždy písemně na formuláři "Evidenčního listu", či na formuláři „Zmocnění“ u nezletilého dítete. Žádné osobní ani telefonické vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte
 • děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly jak se chovat v prostorách MŠ, při pobytu na školní zahradě a mimo objekt školy
 • v případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě potřeby zavolá lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdravotního zařízení. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Učitelky jsou též povinny bezodkladně informovat ředitelku. Školním úrazem je úraz, který se stal dětem při výchovně vzdělávací činnosti  v  prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ bez účasti zákonných zástupců. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět. Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí, herních prvků na školní zahradě, dále neběhat mezi stolky, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku
 • v případě konání akce, která není v přímé souvislosti s činností školy a pořádané za přítomnosti rodičů či jiného zákonného zástupce, přebírají zákonní zástupci zcela odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte po celou dobu akce. V případě účasti dítěte na tomto typu akce bez přítomnosti rodiče, zodpovídá za jeho bezpečnost zaměstnanec školy - učitelka, která byla dohledem pověřena. V průběhu konání akce jsou všichni povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, provozní řád školy a provozní řád zahrady.
 • v celém areálu mateřské školy je zákaz kouření, kouření elektronických cigaret, pití alkoholu, a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. v platném znění
 • MŠ využívá bezpečnostní systém s identifikačními přívěsky (čipy). Čipy slouží ke vstupu a odchodu z budovy, ze zahradního areálu školy. Používání čipu je výhradně určeno zákonným zástupcům, či jimi pověřeným osobám, nikoliv dětem. Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit ztrátu čipu ředitelce MŠ. Náhradní čip bude dodán za úplatu ve výši 100 Kč.
 • z bezpečnostních důvodů jsou rodiče povinni při vstupu do areálu MŠ používat čip a zavřít za sebou branku. Opakované porušování tohoto ustanovení může být podnětem k vyloučení dítěte z docházky do školy na základě § 35 odst. 1, písm. c zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • z důvodu zabezpečení školy proti vniknutí nepovolaných osob do areálu MŠ je "Nepovolaným osobám vstup zakázán"
 • z důvodu zajištění bezpečnosti dětí v MŠ je zákonný zástupce, či jakýkoliv návštěvník školy povinen na vyzvání zaměstnance nahlásit svoje jméno a příjmení, případně doložit svoji totožnost
 • pedagogové budou pravidelně seznamovat děti s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti cizím osobám, které chtějí vstoupit do budov
 •  
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené za zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím virtuální závislosti (pc, TV, mobil…), kouření, alkoholismu, drogové závislosti, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení
 • učitelky v rámci prevence ve třídách podporují vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

1. Ochrana zdraví 

 

 • do MŠ mohou rodiče přivádět pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu
 • zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání              v případě onemocnění. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b), školského zákona
 • projeví-li se v průběhu dne v MŠ u dítěte známky onemocnění, vyrozumí učitelka některého z rodičů a požaduje jeho vyzvednutí, jelikož MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit dlouhodobější izolaci nemocného dítěte od kolektivu
 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře 
 • dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené. Výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte a zákonný zástupci podají písemnou žádost ředitelce školy, včetně podrobných informací o nezbytném postupu při jejich podávání, v ostatních případech nebudou dětem jakékoliv léky podávány ( viz Směrnice podávání léků v MŠ)
 • patřičnou bezpečnost v početném kolektivu nelze zaručit také dětem zraněným, např. se zlomeninami končetin apod. a proto tyto děti také nemohou do MŠ docházet
 • v zájmu ochrany zdraví všech dětí navštěvujících MŠ je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit ředitelce školy, případně učitelce okamžitě jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění v rodině, tak i v nejbližším okolí (neštovice, žloutenka, mononukleóza, salmonelóza aj.), po vyléčení infekčního onemocnění předloží rodiče potvrzení od lékaře, které zaručí plné zdraví dítěte
 • při výskytu infekčního onemocnění (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem plošně kontrolovat hlavy, aby nedošlo k rozšíření na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv učitelek MŠ. Při hromadném výskytu, či opakovaném výskytu u jedince, je informován místně příslušný orgán hygieny, popřípadě sociální péče.

 

2. Ochrana osobnosti v mateřské škole

 

 • pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku
 • právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy o ochraně osobních údajů
 • zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka, není-li dán jiný právní důvod zpracování těchto osobních údajů; bližší úpravu obsahuje směrnice ředitele školy o ochraně osobních údajů.

VII. Ochrana majetku školy
 

 • pedagogičtí i správní pracovnici školy zajišťují, aby po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ děti zacházely šetrně s majetkem, učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
 • v případě poškozování věcí bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu
 • po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému, případně správnímu zaměstnanci školy.

 

VIII. Ostatní
 

 • zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ.              Z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby si dítě, případně sourozenec, při příchodu do MŠ a při jeho odchodu z MŠ, hrálo dále v zahradním areálu, využívalo herní prvky a podobně
 • MŠ nenese zodpovědnost za hračky, které si děti přinesou do MŠ. Děti si za ně zodpovídají sami a musí počítat s tím, že je půjčí kamarádům. Do školy je zakázáno nosit ostré a nebezpečné věci a hračky (nože, špendlíky, hračky ve tvaru zbraní ad.)
 • pro parkování kol, koloběžek a dalších dopravních prostředků přinesených z domova slouží v MŠ prostor u skladu pro kola. Škola nenese zodpovědnost v případě ztráty.V době pobytu venku se používají prostředky MŠ
 • k zimním hrám na sněhu si mohou děti přinést lopaty, boby apod.
 • do areálu MŠ není dovoleno vodit psy ani jiné mazlíčky

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

 1. pobyt dětí v přírodě
  • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
  • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky,  ostré velké kameny apod.)
 2. sportovní činnosti a pohybové aktivity
  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost                               
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a  metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

Metodické doporučení Minimálního standartu bezpečnosti viz Systém řízení a prevence rizik.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

Řád mateřské školy je závazný pro všechny rodiče, pověřené zástupce, děti, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni se s ním seznámit. Školní řád může být doplněn během školního roku o dodatky. Tento řád nahrazuje Školní řád mateřské školy z 31. 8. 2018 a Přílohu č. 1 ze dne 17.8.2020 a nabývá platnosti dnem 1. 9. 2023.


 

 

Hvozdnice dne 31. 8. 2023      

 

Na vědomí :

Edita Rybníčková

Hana Nebeská

Bc. Lenka Buňátová

Mgr. Martina Fremutová

 

Nepedagogický pracovník

Jana Buňátová