Adaptační proces v MŠ Hvozdnice

Hlavním posláním MŠ je socializace dítěte a vytvořením pozitivního vztahu k učení.
Nástup dítěte do MŠ je jeho prvním setkáním se společností.
Nejčastější období nástupu dětí do MŠ je věk mezi 3.-4. rokem, což je období ve kterém dítě získává zkušenosti také na základě svých emočních prožitků, a proto je toto
období cca 3 měsíce trvající adaptace, tak důležité a žádoucí, aby bylo bez negativních emočních prožitků.

K tomu je třeba trpělivý, laskavý pedagog, který se umí přizpůsobit každému dítěti a  vzájemná spolupráce s rodiči. Proces nástupu dítěte a zároveň proces odloučení 
dítěte od matky je velmi náročné období pro všechny zúčastněné :

Pedagog – se stává oporou dítěte, vytváří tak pevný vztah důvěry, který přispívá k přirozené autoritě pedagoga – postupujeme laskavě, postupně, ale i důsledně


Vzájemná spolupráce - seznámit rodiče s průběhem adaptačního procesu, ale i jak budou do procesu zapojeni

1. Třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí před nástupem do MŠ, kde se rodiče seznámí s prostředím školy, Režimem dne v MŠ a s tím, co by dítě mělo znát a umět 
před nástupem do MŠ.

2. Adaptační plán – seznámení rodičů s daným plánem školy a jeho realizace dle individuálních potřeb dítěte. 

Počáteční fáze

Kratší doba adaptace

Delší doba adaptace

Stabilizační fáze

Přechod na spaní

Závěrečná fáze

Matka nebo
otec přijde s dítětem do MŠ (pokud možno vždy ve stejnou dobu)

Pár minut po vstupu do třídy se rodič s dítětem rozloučí, místnost opustí a zůstane na telefonu.

Reakce dětí jsou měřítkem pro pokračování nebo přerušení tohoto pokusu o odloučení.

Odloučení trvá maximálně 2 hodiny. To platí i v případě, že dítě začne plakat, ale rychle a natrvalo se nechá utišit učitelem.

Pokud dítě po odchodu rodiče působí rozrušeně, vystrašeně, sklíčeně nebo začne plakat a je k neutěšení, je třeba rodiče ihned přivolat.

V případě, že dítě zvládne dvouhodinové odloučení od rodiče bez problému, je možné přistoupit k dopolednímu pobytu dítěte ve školce včetně oběda.

Tak je tomu například v případě, když dítě protestuje proti odchodu rodiče, avšak nechá se učitelem rychle utěšit a v dobré náladě si hraje.

Rodič je však dosažitelný pro případ, že by dítě výjimečně potřebovalo jeho podporu.

Tato nutnost nastává v případě, že dítě nezvládne dvouhodinové odloučení od rodiče a v průběhu těchto dvou hodin pláče, je vyděšené, stále se ptá po rodičích a nedá se ničím zaujmout a rozptýlit.

Teprve v případě, že dítě během dvou hodin odloučení nepláče a aspoň chvilkami si hraje či se o něco zajímá, je možné přistoupit k postupnému půlhodinovému prodlužování odloučení dítěte od rodiče, podle individuálních potřeb a schopností každého dítěte, až do zvládnutí společného oběda.

Rodič je však dosažitelný pro případ, že by dítě výjimečně potřebovalo jeho podporu.
Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

Během této fáze navštěvuje dítě MŠ pouze na dopolední pobyt včetně oběda. Tato fáze trvá tak dlouho, dokud dítě nezvládne dopolední pobyt bez pláče a stezku po rodičích.

Tato fáze nastává tehdy, když dítě zvládne několik týdnů dopolední pobyt v MŠ bez pláče a akceptuje učitele jako „bezpečnou základnu“, nechá se od něj uklidnit, hraje si a zapojuje se samostatně do činnosti s ostatními dětmi.

V takovém případě je možné přistoupit k prvnímu pokusu o přespání dítěte v MŠ. Kdy rodič dítě na tento krok dopředu připraví.

Rodič je však dosažitelný pro případ, že by dítě výjimečně potřebovalo jeho podporu.

Nejprve dítě zkouší spát ve školce pouze jednou týdně, a to po dobu cca 2–3 týdny.

Pokud dítě při prvním pokusu o spaní pláče a je k neutišení, je potřeba s dalším pokusem spaní několik dnů vyčkat.

Pokud dítě zvládne bez problému spát jednou týdně, je možné zkusit spaní dvakrát týdně, a to po dobu cca 2–3 týdny.

Pokud bude i tento pokus úspěšný, může být pobyt se spaním postupně častější.

Adaptace je ukončena v případě, že se dítě cítí v MŠ bezpečně, nemá strach, je klidné, hraje si, zkouší nové činnosti a pokouší se navazovat kontakty s ostatními dětmi.