Školní vzdělávací program

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Č.j. 78/2018

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

  Projdeme se školním rokem veselým a šťastným krokem“.

Mateřská škola Hvozdnice

 

Obsah:     1)  Identifikační údaje o mateřské škole

 1. Obecná charakteristika školy
 2. Podmínky vzdělávání
 3. Organizace vzdělávání
 4. Charakteristika vzdělávacího programu
 5. Vzdělávací obsah
 6. Evaluační systém

 

Zpracovala:  PaedDr. Dagmar Kobylková

Spolupodílení na tvorbě : Edita Rybníčková

                                          Bc. Lenka Černá

                                          Hana Nebeská

 

Schváleno pedagogickou radou :  30.8.2018

Platnost : od 31.8.2018

 

1.   Identifikační údaje o mateřské škole

 Název a adresa:  Mateřská škola Hvozdnice

                              Hvozdnice č.p. 94

                              252  05 Hvozdnice

 

 Zřizovatel:          Obec Hvozdnice

                              Hvozdnice 160

                              252  05 Hvozdnice

                             IČO : 00241253 

 

Ředitelka: PaedDr. Dagmar Kobylková

Vedoucí učitelka: Edita Rybníčková

 

Tel. 311 360 126 – ředitelna

       311 360 127 - třídy 

E- mail: ms.hvozdnice@seznam.cz

www.mshvozdnice.cz

 

Právní forma: příspěvková organizace s účinností od 1.9.2010

Bankovní účet: Česká spořitelna – 2243921399/0800

IČO : 72039213

 

2. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v hezkém, klidném prostředí obce Hvozdnice a vznikla adaptací z bývalé budovy obecní školy, financovanou dotací z Evropských fondů. 

Součástí školy jsou dvě zahrady spojené průchodem, menší v zadní části traktu budovy a větší v přední části. V roce 2015 probíhala rekonstrukce školní zahrady- zahrada pro environmentální vzdělávání na podkladě projektu „ROBINSONOVA  ZAHRADA“ MŠ HVOZDNICE, se kterým jsme uspěli v  operačním programu Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 7.

Budova školy je jednopatrová. V přízemí jsou dvě třídy, pro každou z tříd šatna a sociální zařízení. Dále pak tělocvična, přípravna jídel, ředitelna, šatny pro zaměstnance, sklad na lůžkoviny, kabinet a izolační místnost. V prvním patře jsou dvě podkrovní místnosti se sociálním zařízením, které nejsou součástí školy. V suterénu jsou 2 sklepní místnosti.

Nedílnou součástí budovy je veřejná knihovna s internetem, společenská místnost a půdní vestavba se dvěma byty, které jsou vázané pravidly poskytnutí finanční dotace na přestavbu školy.

Budova jako mateřská škola byla po celkové rekonstrukci uvedena do provozu

1.9. 2010 a poskytování předškolního vzdělávání je veřejnou službou. 

Hygienická kapacitace je stanovena na 38 dětí, třídy jsou věkově smíšené, zpravidla od 3 do 6 let, s celodenním provozem od 6,30 do 16,30 hodin. Stravování probíhá formou vlastní výroby přesnídávek a svačin, obědy jsou dováženy obědů ze školní jídelny Základní školy Davle.

Počet pedagogických pracovníků je stanoven na 3,5. Počet provozních pracovníků1, ve společné pozici školnice a kuchařka.

 

3. Podmínky vzdělávání

 3.1    Věcné vybavení

Škola disponuje velkými, krásnými a vzdušnými prostorami a spolu s vybavením, hračkami, pomůckami a ostatním materiálem, zcela odpovídá základním normám a pravidlům pro řádný chod školy. Protože škola je v provozu od 1.9.2010, je vybavení moderní, funkční, estetické a stále velmi zachovalé. Rodinnou atmosféru školy podporuje stanovená kapacita 19 dětí na třídu. Pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let by však musela škola přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcně materiálních a personálních podmínek, financování, životosprávy včetně stravování, organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, a to ve spolupráci se zřizovatelem.

Prostorná, prosvětlená a účelově vybavená tělocvična s malým kabinetem pro tělocvičné pomůcky a drobné tělovýchovné nářadí je velkou originalitou naší mateřské školy a umožňuje nám plno hodnotnou pohybovou a sportovní aktivitu.

Další výhodou jsou 2 školní zahrady. Větší zahrada byla zrekonstruovaná v přírodním stylu a poskytuje nám dostatek příležitostí po celý školní rok pro pohybové, didaktické, environmentální aktivity (hmyzí domečky, ptačí budky, hry s přírodninami, pěstitelské pařníky). Nový prostorný dřevěný altán umožňuje různorodé aktivity za jakéhokoliv počasí. Výjimečností zahrady, která je dětmi velmi oblíbená, je obrovské, přírodně ohraničené pískoviště s vodním prvkem a možností rosení dětí v horkých letních dnech. Pro plnohodnotné hravé a vzdělávací aktivity v průběhu pobytu venku jak dopoledne, tak i odpoledne je zajištěno dostatkem kvalitních zahradních hraček, pomůcek a nářadí i náčiní pro hry i činnosti.

Druhá zahrada navazující na tělocvičnu je více využívaná k didaktickým a vzdělávacím činnostem. Tomu odpovídá i vybavení – malé přírodní pódium, hudební brány, velká kreslící tabule. Pro pestrost náplně pobytu venku dětí slouží i vlastní dopravní hřiště, které je součástí areálu školy a navazuje na druhou zahradu. Terén první zahrady je mírně svažitý, což umožňuje v zimním období činnosti jako bobování, sjezdování, sáňkování. Dopravní hřiště je rovinné a poskytuje dětem bezpečný prostor pro zvládnutí jízdy na dětských odstrkovadlech, koloběžkách, motorkách a tříkolkách, které jsou součástí vybavení zahrady a uskladněny v přilehlých zahradních domcích, garážích. Pro dodržování požadavků ohledně hygieny a bezpečnosti dětí jsou stanovena pravidla používání a užívání pomůcek a náčiní jak pro pedagogy, tak i pro děti. Na zahradě je malá kašna s přítokem pitné vody.

K výzdobě a úpravě interiéru i zahrady jsou využívány dětské výtvarné výtvory a výrobky a zahrada je využívaná pro tvůrčí dílničky společné s rodiči.

Do průběhu pobytu dětí venku jsou zařazovány i vycházky po okolí Mateřské školy. Vzhledem k absenci chodníků a tudíž pohybu dětí po vozovce bez krajnic, jsou přísně dodržovaná pravidla bezpečnosti silničního provozu, která jsou určující i pro cíle vycházek po okolí či pobytu dětí v okolním lesním prostředí.

Pro efektivní a systematické zlepšování podmínek vzdělávání navrhujeme v průběhu školního roku 2018/2019  instalaci bezpečnostního čipového zařízení, čímž bude zkvalitněn standart minimální bezpečnosti osob v areálu školy.

Z požadavku na zefektivnění rozvoje fyzické a sportovní všestrannosti dětí vychází návrh na zajištění velké herní sestavy s časovým termínem do konce roku 2019, a to podle ekonomických možností. 

 

 3.2    Životospráva

Tvorba jídelníčku je připravována s ohledem na plnohodnotnou a vyváženou stravu a ve spolupráci a návaznosti na obědový jídelníček školní jídelny Základní školy v Davli.

Výživové normy doporučených denních dávek pro školní stravování kontrolujeme a hodnotíme orientační metodou prostřednictvím Spotřebního koše. Dbáme na pitný režim po celý den.

Denní řád je flexibilně upravován dle potřeb dětí a aktuální situace.

Dbáno je na dodržování délky pobytu dětí venku a respektování individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku dětí.

Průběh obvyklého dne v naší Mateřské škole :

V průběhu dopoledne probíhá příchod dětí, předávání dětí  učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, spontánní hry a činnosti dětí, individuální a průpravná cvičení, pohybové aktivity dětí, skupinová i společná práce dětí, osobní hygiena, dopolední svačina, dokončování či pokračování v činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity a pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

V průběhu poledne osobní hygiena, oběd, příprava na spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

Odpoledne probíhá odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí se mohou přesunout na zahradu mateřské školy.

Návrh na další zlepšení podmínky životosprávy se týká zvýšení pestrosti a frekvence výskytu ovoce a zeleniny v jídelníčku na svačiny, což je podmíněno zdražením svačin. Projednání s rodiči a zřizovatelem v případě zájmu vždy v termínu začátků školních roků, počínaje 2018/2019.

 

3.3    Psychosociální podmínky                                                                                         

Respektováním potřeb dětí s vytvářením spokojeného jistého a bezpečného prostředí je základem pedagogického stylu spolu s nabídkou aktivní spoluúčasti a možností samostatného rozhodování dítěte.

Rodiče mohou přivádět a odvádět své děti po domluvě v kteroukoliv denní hodinu a mohou si v době adaptace domluvit individuální program. Děti si v jednotlivých třídách společně vytvářejí pravidla chování tak, aby byla pochopitelná, měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí. Všichni pracovníci školy respektují individuální potřeby dětí a usilují se stát dětem přirozeným vzorem.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny.

Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme jej pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Rozvoj a zlepšení této podmínky vychází z návrhu na zavedení včasné informovanosti zákonných zástupců o dění uvnitř školy prostřednictvím webových stránek školy s výhledem

v průběhu školního roku 2018/2019. 

 

3.4    Organizace chodu MŠ

Za zajištění chodu školy odpovídá ředitelka, v době její nepřítomnosti pověřená učitelka. Denní režim a vzdělávací nabídka jsou dostatečně pružné, respektují přání, potřeby dětí a momentální situaci ve škole. Časový harmonogram je stanoven ve Školním řádu v Režimu dne.

Hlavní důraz klademe na spontánní hru dětí, která je vyvažována řízenými činnostmi, prožitkovým učením. Mezi základní metody vzdělávání patří prožitkové a interaktivní učení spolu se situačním učením. Pro rozvoj prosociálního chování využíváme prosociálního učení a interakční hry.

Pozornost je věnována individuální práci s dětmi při respektování věkových skupin a individuálních možností.

Věkově smíšené třídy umožňují bohatší a pestřejší kontakty mezi dětmi, osvojení sociálních rolí, více příležitostí k přirozené nápodobě, přispívají k rozvoji jazyka a komunikace.  Napomáhají formování základů společenských postojů a schopností jako souhra, součinnost, soucítění, spolupráce, solidarita, vzájemnost, které se mnohdy projeví až v dospělosti.

Úpravou materiální podmínky zajištěním čipovým vstupem očekáváme zefektivnění kvality dopoledních aktivit, které nebudou narušovány pozdními příchody dětí, jak tomu bylo dříve.

 

3.5    Řízení mateřské školy

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, všichni se podílí na dění v mateřské škole, všichni mají spolurozhodující hlas.

Tvorba Školního Vzdělávacího Programu Předškolního Vzdělávání je výsledkem celého týmu školy včetně provozního zaměstnance, vychází z analýzy.

Je zaveden funkční informační systém – operativní porady, pedagogické a provozní porady.

Ředitelka využívá hodnocení všech pracovníků jako motivačního prostředku ke kvalitně vykonávané práce. Na spolupráci s rodiči se opět podílejí všechny pracovnice školy. 

Vzájemná spolupráce a podpora zřizovatele kladně přispívá rozvoji mateřské školy po všech stránkách.

Návrh na zkvalitnění podmínky řízení spočívá ve zvýšené pozornosti kontrolnímu a evaluačnímu systému, využívat jej jako zpětnou vazbu, a to v průběhu školního roku.

 

3.6    Personální zajištění

Personální obsazení školy činí 4 kvalifikované učitelky, z toho jedna úspěšně absolvovala bakalářské studium na Pedagogické fakultě University Karlovy.

Od 1.9.2017 jsme zavedly překrývání pedagogické činnosti učitelů v rozsahu 1,5 hodiny denně dle optimálních a ekonomických podmínek.  O čistotu a pořádek spolu s péčí o stravu se stará 1 zaměstnankyně. Učitelský sbor pracuje jako tým, mnohdy i za spoluúčasti nepedagogické zaměstnankyně a i rodičů dětí.

Vedení školy vytváří optimální podmínky pro zvyšování a prohlubování kvalifikace učitelů  při účasti na akcích Dalšího Vzdělávání Pedagogických Pracovníků s aktuálními náměty pro pedagogickou práci. Pedagogické pracovnice získaly certifikáty v oblasti Primární logopedická prevence, Předmatematické dovednosti, Jazykové schopnosti u dětí, Výtvarné techniky. Spolupracujeme i na projektech Pedagogické fakulty University Karlovy pro předškolní vzdělávání. Hudebnice používají Orffovy nástroje i elektronická piana, připravují vlastní hudební skladby a písně pro besídky. Specializují se i na cvičení Jógy v Mateřské škole.

Rozvrh přímé pedagogické práce všech učitelů je řešen rovnoměrným rozvržením v rámci pracovního týdne a jeho nastavení je uzpůsobeno tak, aby byla zajištěna optimální a efektivní pedagogická péče při práci s dětmi.                                                                                                  

Pro systematické zlepšování vzdělávání budeme rozvíjet doplňování a zvyšování odborné kvalifikace, spolupracovat s logopedy a odborníky v oblasti předškolního vzdělávání.

 

3.7    Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi rodinou a školou se zakládá na vzájemné důvěře a respektu. Učitelka průběžně informuje rodiče o dění ve třídě, poskytuje konzultace, je zpravidla v každodenním kontaktu s rodiči při předávání a vyzvedávání dítěte. K neformálním setkáním učitelek, personálu školy a rodičů dochází při tvořivých aktivitách, oslavách a jiných společenských akcích v mateřské škole.

Rodičům je umožněn vstup do třídy při ranním scházení a odpoledním vyzvedávání dětí.     Po dohodě s učitelkou má rodič možnost zúčastnit se některých činností se svým dítětem.

Rodič může využít konzultačních hodin stanovených ředitelkou ve Školním řádu. Pro dotazy slouží i přímý kontakt na webových stránkách školy.

Rodiče spolurozhodují o výběru školních výletů, účasti na sportovních akcích jako je plavání a lyžování. Zavedenou pravidelnou spolupráci máme při tvorbě foto tabla předškoláků.

Zlepšování podmínky spoluúčasti rodičů vidíme v dalším hledání nových trendů ve spolupráci

jako např. zavedením odborných seminářů pro rodiče z různých oblastí předškolního vzdělávání, besedy s odborníky na stravování, logopedy či pediatry. 

Máme v plánu rozšířit spolupráci s odborníky i ve prospěch individuálních potřeb dětí.

 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podpůrná opatření prvního stupně

O poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce rozhoduje ředitelka školy. Tímto není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Učitelka zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy a zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně / po vyhodnocení plánu pedagogické podpory / s doporučenou dobou 3 měsíců, doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření nejméně 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji.

Máme v plánu dle finančních možností rozšiřovat didaktický materiál pro zjišťování, rozvíjení a hodnocení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

3.9  Vzdělávání dětí nadaných

Při vzdělávání dětí vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, tak aby se nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a dále je rozvíjet. Máme však na paměti nerovnoměrné a skokové období vývoje v předškolním věku, kdy je těžké rozeznat „nadání“ od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme Plán Pedagogické Podpory.

Plánujeme se metodicky připravovat na vzdělávání dětí nadaných absolvováním odborných seminářů.

 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba ve škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce. Uzpůsobení podmínek pro vzdělávání je plně v kompetenci ředitele školy. Na základě případných změn v podmínkách vzdělávání je nutné provést aktualizaci vnitřních předpisů - provozního řádu, školního vzdělávacího programu, školního řádu  apod.

Podle legislativy budeme pracovat na přípravě ekonomického zajištění výše zmíněných podmínek v součinnosti se zřizovatelem.

 

4. Organizace  vzdělávání

Vnitřní uspořádání školy řeší Vnitřní řád Mateřské školy Hvozdnice.

Škola je dvoutřídní, věkově heterogenní. Počet dětí pro jednu třídu je 19. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd je v případě sourozenců akceptováno přání rodičů. Zaměření tříd je společné pro obě a je to v duchu motta Školního Vzdělávacího Programu Předškolního Vzdělávání : „ Projdeme se školním rokem veselým a šťastným krokem“.

Dostatečné prostory školy, školní zahrady a tělocvična umožňují společné činnosti a prolínání dětí z obou tříd. Zároveň umožňuje učitelkám efektivně pracovat s dětmi i v menších skupinách. Díky tělocvičně a materiálním podmínkám se plně zaměřujeme na rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti a sportovní všestrannosti.

Harmonogram služeb pedagogických pracovnic umožňuje souběžné působení dvou učitelek ve třídě nejméně 1x týdně, a to především pro tělesnou výchovu, popř. pro tvořivé aktivity. Stejně tak pro pobyt dětí venku.

Zápis dětí do MŠ se koná v období od 2 do 16 května. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím veřejné školní vývěsky a webu. Přijímání dětí se řídí platnou legislativou a kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy jsou předem oznámena zřizovateli. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní, či se očkování nemůže podrobit z důvodů trvalé kontraindikace, se může přijmout pouze v případě, že patří do skupiny dětí povinného předškolního vzdělávání. 

Od 10. dubna 2017 je vytvořen společný školský obvod Mateřské školy Hvozdnice pro obec Hvozdnice, obec Bojanovice a obec Bratřínov.

V případě Individuálního vzdělávání dítěte máme stanovena organizační pravidla. Zákonný zástupce dítěte je povinen učinit oznámení o individuálním vzdělávání, které musí obsahovat a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte  nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona  č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu:

Naše škola směřuje k tomu, aby čas prožitý v ní byl pro dítě radostnou a příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Nejde o to, abychom naplňovaly dětskou mysl, ale v první řadě o to, probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ukázat co všechno už zvládne, dokáže, umí.

Pracujeme podle programu sportovní všestrannosti České obce sokolské Svět nekončí za vrátky Cvičíme se zvířátky.

Ve vzdělávacím procesu sledujeme rámcové cíle:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naplňováním těchto cílů usilujeme o utváření základů klíčových kompetencí:

1. Kompetence k učení

2. Kompetence k řešení problémů

3. Kompetence  komunikativní

4. Kompetence sociální a personální

5. Kompetence činnostní a občanské.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu se opíráme zejména o individuální přístup ke každému dítěti, o tzv. integrované učení hrou a na aktivní účasti rodiny na výchovně - vzdělávacím procesu, důraz na samoobsluhu a samostatnost.

Školní vzdělávací program mateřské školy je nazvaný „Projdeme se školním rokem veselým a šťastným krokem“. Jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních. Zaměřujeme se též na rozvoj dovednosti předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí a logopedické prevenci. Se stejnou mírou se zaměřujeme na nabízení aktivních činností pro seznamování a rozvoj technických dovedností.

Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Naší snahou je, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Metody a formy vzdělávání jsou postaveny na metodách kooperativního a prožitkového učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporujících dětskou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Dále na situačním učení, založeném na vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní život, a spontánním sociálním učení, postaveném na principu přirozené nápodoby. Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných řešíme formou Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán zpracovává a provádění zajišťuje ředitelka školy ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání či zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.  Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu pedagogických postupů - metod, úpravu obsahu vzdělávání – učiva, úpravu očekávaných výstupů, organizace a hodnocení vzdělávání, případně pomůcky a učební materiály.  Dále plán obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, jména školních pedagogů. Je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. Vyhodnocování naplňování individuálního vzdělávacího plánu je nejméně jednou ročně ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

Pro zajištění průběhu vzdělávání je možné využití asistenta pedagoga či dalšího pedagogického pracovníka.

Nepostačuje- li Plán individuálních vzdělávacích potřeb žáka, zpracovává se Plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

Pro podporu individualizace a „dětí nadaných“je poskytovaná vzdělávací nabídka, která podněcuje dítě v jeho vrozeně „nastavených“ dovednostech a schopnostech. V plánovaní kromě jiného využíváme i Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence, která je dobře aplikovatelná a rozvíjí všechny potřebné oblasti.

Pro úspěšné případné vzdělávání dětí od dvou let a tvorbě obsahu vzdělávání je nutné vycházet ze specifik související s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi a vše je podmíněno především úpravou podmínek vzdělávání.

 

6.Vzdělávací obsah

Jak již sám název Školního Vzdělávacího Programu „Projdeme se školním rokem veselým a šťastným krokem“ napovídá, vzdělávací nabídka vychází z ročních období a činností s nimi spojených s využitím přírodní zahrady pro environmentální vzdělávání. Integrované bloky jsou rozpracované v Třídním Vzdělávacím Programu a jsou společné pro celou školu. Vycházejí z praktických životních situací a problémů, z přirozených potřeb dětí a skutečností, které jsou jim blízké, srozumitelné a prakticky využitelné. Pomáhají jim chápat samy sebe i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Jsou upraveny tak, aby vyhovovaly jejich věku, úrovni jejich rozvoje a sociálním zkušenostem.

 

Vzdělávací obsah respektuje uspořádání do vzdělávacích oblastí nazvaných:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět.

 

Tyto oblasti zahrnují dílčí  I. cíle (záměry), co u dítěte podporujeme, II. dílčí témata či obsahy nebo-li nabízené činnosti, III. očekávané výstupy, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže, nebo-li předpokládané výsledky a IV. rizika- co naše cíle ohrožuje.

Obsah bloků – nabízené činnosti- učivo zpracováváme s ohledem na volnost volby a možnost svobodné nabídky. Bloky jsou doplněny dílčími projekty – Cvičíme se zvířátky, hudebně dramatickými projekty, polytechnickou a environmentální aktivitou.

Zaměřujeme se též na rozvoj dovednosti předcházejících čtení, psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí a logopedické prevenci. Se stejnou mírou se zaměřujeme na nabízení aktivních činností pro seznamování a rozvoj technických dovedností.

Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a umožňujeme tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení. Naší snahou je, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Nadstandardní placené aktivity nejsou součástí našeho Školního vzdělávacího programu.

Školní vzdělávací program mateřské školy „Projdeme se školním rokem veselým a šťastným krokem“ je rozdělen do 5 integrovaných bloků – 1. Pohodový podzim, 2. Kouzelná zima, 3. Veselé jaro, 4. Rozmarné léto, 5. Radujme se, veselme se.

 

Charakteristika integrovaných bloků:

 

1.  Pohodový podzim                                                                                                                          

Motivací tohoto bloku jsou zážitky z prázdnin, shledání dětí, které spolu chodily do MŠ již před prázdninami a seznamování s novými dětmi. Seznamování se s režimem a pravidly mateřské školy. Probíhá posilování a upevňování těchto pravidel, základních hygienických návyků a pravidel společného soužití.

Děti se seznamují s ročním obdobím. Následně poznávají krásy a barvy podzimu, charakteristiku počasí, pouštění draka, přírodní změny, stromy, listy či podzimní sklizeň. Mimo jiné stále upevňují samostatnost a pravidla soužití. Pozorování změn v přírodě spojených s nastupujícím podzimem. Rozmanitost počasí, rozmanitost lidí. Ochrana zdraví. Práce na zahradě.

 

2. Kouzelná zima

Motivací tohoto bloku jsou zimní radovánky.

Rozvíjení a posilování sounáležitosti, seznamování se s lidovými tradicemi, mravně estetického vnímání a cítění, uvědomování si vlastní identity. Osvojování si poznatků o lidském těle, zdraví, životosprávě a posilování prosociálního chování k ostatním lidem.

 

3. Veselé jaro

Motivací tohoto bloku je osvojování a rozvíjení mravně estetického vnímání a cítění, seznamování se s elementárními poznatky o prostředí v němž dítě žije, o přírodě, o světě, lidové zvyky, tradice. Upevňují způsoby verbálních i neverbálních komunikačních schopností, osvojují a rozvíjejí elementární poznatky související s přípravou na školu.

 

4. Rozmarné léto

Motivací tohoto bloku je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti, uvědomování si vlastní identity a vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí.

Motivací tohoto bloku je vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností, vytváření zdravých životních návyků a postojů.

 

 

5. Radujme se, veselme se

Motivací tohoto bloku je společné těšení se na přípravu a prožití oslav, svátků (například vánoce, velikonoce, narozeniny, besídky). Zdokonalování pohybových a řečových dovedností, rozvíjení a prohlubování citů, pěstování estetického a společenského vkusu.

 

1. INTEGROVANÝ BLOK – POHODOVÝ PODZIM

 

I. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE = ZÁMĚRY= CO UČITEL U DÍTĚTE PODPORUJE

 

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonymy, homonyma, a antonyma, sledovat a vyprávět pohádku, příběh.

 

 

II. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = UČIVO = OBSAH =CO UČITEL DÍTĚTI NABÍZÍ

 

 • Společné seznámení se s kamarády a se školkou
 • Prohlídka celé školky
 • Společné tvoření pravidel a jejich fixace
 • Módní přehlídka
 • Procvičení si křestních jmen dětí – na výlet jede, Hádej, hádej hádači
 • Jazykové hříčky
 • Poslech pohádky a vymýšlení si různých závěrů pohádek
 • Pravidla bezpečného chování v různém prostředí – starší učí mladší
 • Pokusy s rozličným materiálem
 • Orffovy nástroje jako doprovod k písním s podzimní tématikou
 • Cvičíme podle námětů – „cvičíme se zvířátky“
 • Výstavy výtvarné tvorby dětí s podzimní tématikou
 • Vycházky po okolí – smyslové vnímání přírody
 • Sluchové hádanky
 • Dechová a artikulační cvičení 
 • Přímé a záměrné pozorování objektů a jevů, rozhovory o výsledku – hry s přírodninami, barvami, výtnarným materiálem
 • Záměrné pozorování, určování a pojmenování vlastností – manipulační hry, hádej co je v pytlíku, piktogramy, značky, symboly

 

 

III. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY = CO DÍTĚ NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZPRAVIDLA DOKÁŽE

 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • spolupracovat s ostatními
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat
 • rozhodovat o svých činnostech
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

 

IV. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné
 • chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 

2. INTEGROVANÝ BLOK –KOUZELNÁ ZIMA

I. DÍLČÍ VZDĚLÁVÁCÍ CÍLE = CO UČITEL U DÍTĚTE PODPORUJE = ZÁMĚRY

 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

II. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = „UČIVO“ = CO UČITEL DÍTĚTI NABÍZÍ = OBSAH

 • tematické rozhovory v souvislosti se zimou (co je typické pro toto období, oblíbená kniha + odpočinek, co dělat pro to, abychom byli zdraví; oblékání; zimní sporty; zvířata v zimě)
 • logopedické chvilky, využití prvků Elkonina
 • tematická říkadla, básničky a písničky; využití hudebních nástrojů, rytmizačních prvků
 • práce ve dvojicích a skupinkách
 • co mráz dovede – pokusy – změna skupenství apod.
 • sněhové tvoření + využití sněhu k zimním radovánkám (bobování, koulování, andělíčci…)
 • pantomimické znázorňování sportů
 • samostatné i vzájemné oblékání ve dvojicích, poznávání vhodného oblečení, třídění oblečení (ven / dovnitř)
 • prohlížení knih, prezentace vlastní oblíbené knihy, dokončování pohádek, příběhu, rozehrání čteného textu
 • vitamínové experimenty – ovocné a zeleninové saláty
 • co můžeme dělat pro naše zdraví, kdo nám pomůže, pokud onemocníme, jak se chováme jako nemocní mezi ostatními (ruka před ústa, smrkání)
 • kde v zimě bydlí zvířata, stopovaná zvířat, co v zimě jedí
 • grafomotorika

III. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY = CO DÍTĚ NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZPRAVIDLA DOKÁŽE

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

 

3. INTEGROVANÝ BLOK – VESELÉ JARO

 

I. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE = ZÁMĚRY= CO UČITEL U DÍTĚTE PODPORUJE

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 •  rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 •  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)                              

 

 

II. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = UČIVO = OBSAH =CO UČITEL DÍTĚTI NABÍZÍ

 • hry na upevňování důvěry v druhého
 • rozehrávání situace – „co by jsi udělal, kdyby …“
 • tvůrčí aktivity – pletení pomlázek, barvení vajíček
 • Námětové, konstruktivní hry
 • hra na zrcadlo
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
 •  přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 •  hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

 

 

III. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY = CO DÍTĚ NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZPRAVIDLA DOKÁŽE

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 

IV. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

4. INTEGROVANÝ BLOK – ROZMARNÉ LÉTO

 

I. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE = ZÁMĚRY= CO UČITEL U DÍTĚTE PODPORUJE

 

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • poznávání jiných kultur
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 

II. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = UČIVO = OBSAH =CO UČITEL DÍTĚTI NABÍZÍ

 • Slovní hry, slovní kopaná, hry se slovy – rýmování
 • Dramatizace – pohádek, říkadel, fantazijní
 • Pantomina
 • Logopedické chvilky
 • Skupinové konstrukční činnosti
 • Skupinové stavby z písku
 • Hra s vodou
 • Pracovní a pěstitelské činnosti na zahradě
 • Příroda v okolí MŠ – vycházky – les, louka, rybník
 • Cestujeme – doma i v cizině - výlety
 • Návštěvy ZŠ, MŠ
 • Cestujeme po mapě, výroba mapy – hledání pokladů
 • Cvičení v přírodě
 • Dopravní hřiště
 • Hry s dopravní tématikou
 • Práce s literárními texty, encyklopedie
 • Živočichové, živá a neživá příroda – hmyzí domečky
 • Hra na záchranáře – hasič, lékař, chemik, technik, policajt
 • Pexesa, domina, Člověče nezlob se, Logik, Lego
 • Divadla, hudební pořady
 • Hra na projektanty
 • Eko hry
 • Táboření v mateřské škole s noční bojovou hrou

 

III. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY = CO DÍTĚ NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZPRAVIDLA DOKÁŽE

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • poznat napsané své jméno
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

 

IV. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 

5. INTEGROVANÝ BLOK – RADUJME SE, VESELME SE

 

I. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE = ZÁMĚRY= CO UČITEL U DÍTĚTE PODPORUJE

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 

 

II. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA = UČIVO = OBSAH =CO UČITEL DÍTĚTI NABÍZÍ

 

 • Oslavy výročí, narozenin, svátků, slavnostní akce, sportovní akce, kulturní pořady
 • Slavnosti v rámci zvyků a tradic
 • Poslech hudebních skladeb
 • Příprava hostiny – pečení, jednohubky, ovocné a zeleninové mísy
 • Výroba dárků, přání
 • Výzdoba třídy, zahrady
 • Estráda – vzájemně se pobavíme¨
 • Smutek – i s tím si poradíme
 • Tvůrčí společné dílny s rodiči
 • Přednes, dramatizace, recitace, zpěv
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmem
 • Cvičení organizačních dovedností – námětové hry na učitele, vedoucího, ….
 • Estetické a tvůrčí aktivity
 • Hry na téma rodiny, přátelství
 • Hry dramatické, mimické vyjadřování nálad
 • Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • Kooperativní činnosti
 • Aktivity podporující sbližování dětí, uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • Hry spontánní, přirozené a modelové situace
 • Návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

 

 

III. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY = CO  DÍTĚ NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZPRAVIDLA DOKÁŽE

 • zachovávat správné držení těla
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 

IV. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 

7. Evaluační systém

 

Hodnocení je důležitou částí naší pedagogické práce. Zpětná vazba nám umožňuje identifikovat chyby a tím zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces. Důležitým prvkem je i sebehodnocení.

Zaměřujeme se na tyto ukazatele: hodnocení Školního Vzdělávacího Programu, hodnocení Třídního Vzdělávacího Progranu, hodnocení individuálních pokroků dětí – tvorba portfolia, pedagogické záznamy, hodnocení pedagogů druhými i sebehodnocení vlastní práce.

Oblasti autoevaluace, metody a techniky, časový plán, odpovědnost jsou shrnuty v následující tabulce.

 

 

 

Oblasti autoevaluace (CO?)

Metody a techniky (JAK; ČÍM)

Časový plán

(KDY; JAK ČASTO)

Odpovědnost učitelky (KDO ZODPOVÍDÁ)

Poznámky

Soulad ŠVP s RVP

porovnání textu ŠVP+RVP

Změna textu RVP

Změna podmínek MŠ

 

Kritéria k č. 13

(může a nemusí)

Ředitelka

 

 

Učitelka

 

Plnění cílů ŠVP

HOSPITACE

Třídní kniha

4x ročně

Ředitelka

 

 

Realizace obsahu „UČIVO“

HOSPITACE

Třídní kniha

Portfolio

 

 

 

Práce učitelů

HOSPITACE

Portfolio

Rozhovory

Miniporady

Provozní porady

Tabulka (výstupy;kompetence)

 

 

 

Výsledky vzdělávání = vyhodnocování pokroku dětí