Informace k provozu škol

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 

Provoz Mateřské školy Hvozdnice začíná v úterý 1.9.2020 v provozní době od 6,30 do 16,30 hod a bude se řídit pokyny Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19., který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) dne 17.8.2020. Tento dokument je volně dostupný na stránkách MŠMT.


 

Prosím pečlivě dodržujte tyto pokyny

 • Do budovy mateřské školy vstupují rodiče v roušce, pro děti tato povinnost neplatí.

 • Při vstupu do budovy mateřské školy prosíme o dezinfekci rukou. Toto platí pro rodiče i děti.

 • Rodiče odvádějí své děti přímo do tříd.

 • Z důvodu povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, budou do mateřské školy přijímány pouze zdravé děti bez známek infekčního onemocnění.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení lékaře pro děti a dorost.

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví¨.

 • V době vzniku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.


 

Děkujeme za respektování pokynů a pravidel.

Příjemný start do nového školního roku.


 

PaedDr. Dagmar Kobylková

ředitelka MŠ Hvozdnice


 


 


 


 


 

Zaměstnanci, kteří jsou v rizikových skupinách – je na vašem uvážení, zda v prostorách školy používat štít, roušku či jinou ochranu nosu a úst –v  prostorách mimo školu – zahrady – myslím, že nutnost roušek a štítů není nutná.


 

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci v areálu MŠ nejsou povinni nosit roušku či jinou ochranu. Ale pokud chtějí samozřejmě mohou.

Ochranné rukavice není nutné používat – pouze při dopomoci na toaletě, při nehodách atd…


 

Provozní zaměstnanci– nicméně doporučuji tento postup – při manipulaci s jídlem, příbory, výdeji jídel, úklidu - používat ochranné rukavice a roušku dle vlastního uvážení.

Při výdeji jídel – při obědě – prosím používat rukavice, roušku dle vlastního uvážení.


 

Příjem dětí – normální režim 6,30-16,30 hod

Vyzvedávání po obědě – dle běžného provozu

Vyzvedávání po spaní – dle běžného provozu


 

Ostatní provozní pokyny


 

Pedagogové zajistí :

 • V co nejkratším čase po příchodu dítěte do MŠ – zajistit mytí rukou 20-30 vteřin, osušení – mohou se již používat látkové ručníky – nutné dbát na to, aby si skutečně utíraly děti ruce do svých ručníků , papírové ručníky používat v případě potřeby jako doplňkové.

 • Časté a intenzivní větrání tříd, při příchodu do školy zajistit větrání i v šatnách a kde je to možné i na WC a chodbách

 • Dezinfekční mýdlo pro děti – používat před každým jídlem, po WC, při příchodu z venku

 • Pití – používáme barevné kelímky, které se budou dávat do myčky!!

 • V případě podezření vzniku onemocnění, kdy příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno a zákonný zástupce je informován, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V případě podezření vzniku onemocnění v průběhu dne ve školce – zvýšená teplota ( za normální teplotu je považovaná hodnota 37°C) , dusivý kašel, rýma, zánět spojivek, apod. – neprodleně informovat zákonného zástupce – vyzvat ho, aby si přišel pro dítě a do dalšího nástupu do MŠ přinesl potvrzení, že je dítě zdravé a může navštěvovat MŠ.

Toto dítě – izolovat v MŠ – v tělocvičně. Zapíše tuto skutečnost do zdravotního sešitu!!!!! Po dobu izolace, dítě i dozorující osoba by měli mít nasazenou roušku. Musí být zajištěn fyzicky dozor nad tímto dítětem do příchodu zákonného zástupce.

Pokud onemocní zaměstnanec MŠ – okamžitě, po zajištění provozu a dozoru nad dětmi za použití roušky opustí MŠ a neprodleně oznámí zaměstnavateli jeho zdravotní stav.

!!! Distanční způsob výuky

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Děti mají povinnost se distančně vzdělávat. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Pokud dojde k této situaci – budou zákonní zástupci kontaktování mailem. Mailem budou rozesílány úkoly, náměty atd. Kdo nemá možnost mailu a následného vytištění zadaných úkolů- bude těmto zákonným zástupcům dána možnost, aby si vyzvedli materiály přímo ve školce, a to po vzájemné dohodě.

Zpracované úkoly budou rodiče odevzdávat a dětem se budou zakládat do jejich portfolia.

Kuchyň

 • Zvýšené dodržování hygienických pravidel – časté mytí rukou, používání dezinfekce.

 • Při přípravě jídel – používat rukavice, roušku dle uvážení.

 • Při výdeji obědů – používat rukavice, roušku dle uvážení.

 • Servírování obědů – na stolečku budou mít děti připravené příbory, lžíce, pití

 • Svačiny – na tácek rozdat jídlo a pití.

 • Nádobí v myčce – mycí proces 60 stupňů.

Děti si samy nesmí brát jídlo a sahat na něj např. z tácku při svačinách – nesmí si samy brát příbory!


 

Úklid

 • Ráno vydezinfikovat kliky hlavních dveří, zábradlí.

 • Po ukončení přijímání dětí – umýt prostory chodeb a WC , dezinfekce kliky hlavního vchodu a zábradlí u školek.

 • Po odchodu dětí na zahradu – úklid tříd – dezinfekce stolů, větrání tříd, vynesení odpadků.

 • Odpadky shromažďovat v uzavíratelných pytlích.

 • Po obědě – běžný úklid stolů – dezinfekce , umýt prostory chodeb a WC.

 • Po svačině – umýt stoly – dezinfekce, vynést koše.

 • Luxování – stejné jako za běžných podmínek.

 • Při výměně lůžkovin – použité prádla ukládat do černých igelitových pytlů a zavázat. Tento pytel se špinavým prádlem předat prádelně v koších. Uložení špinavého prádla bude ukládáno v provozní místnosti mimo uložené čisté prádlo. Při provádění výměny lůžkovin- větrat a doporučuji poté použít a znovu vyvětrat.

 • Během celého dne větrat – dbát na to, kde jsou mříže v oknech a kde ne!!!! Bezpečnost dětí!!!

 • Při mytí ploch a vytírání používat dezinfekční prostředky dle návodu.


 

Asistenti pedagogů

 • Vzájemně pomáhat pedagogům při všech činnostech , náplň práce.


 


 

Na vědomí :

Pedagogvé: D.Cikrtová, E.Rybníčková, H.Nebeská, M.Weydová


 

Nepedagové: J.Buňátová