Rozpočet 2023

MŠ Hvozdnice, čp. 94, 252 05 , IČ 72039213

Rozpočet MŠ Hvozdnice na rok 2023 

Náklady neinvestiční:

501 Náklady spotřeba 100 000,00 Kč
502 Elektřina 222 000,00 Kč
503 Vodné 19 000,00 Kč
511 Opravy a udržování 25 000,00 Kč
512 Cestovné 0 Kč
518 Náklady ostatní 249 500,00 Kč
521 Mzdy dohody 105 000,00 Kč
  Celkem 720 500,00 Kč

Výnosy neinvestiční:

672 Dotace zřizovatele 560 000,00 Kč
602 Školné 160 000,00 Kč
662 Úroky 500,00 Kč
  Celkem 720 500,00 Kč
Výsledek 0,00 Kč

Rozpočet byl schválen ZO Hvozdnice na veřejném zasedání dne 12. 12. 2022 usnesením č. 7/7/2022 jako vyrovnaný.

Ve Hvozdnici dne 12.12.2022

Razítko MŠ

PaedDr. Dagmar Kobylková, v.r., ředitelka MŠ

Vyvěšeno: 12.12.2022

Svěšeno: